AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GLADYS LEIVA MUÑOZ l’informa que és titular del lloc web www.vallsenglishschool.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: GLADYS LEIVA MUÑOZ
NIF: P-4316300 E
Domicili social: Plaça del Torrent del Titit, 2, baixos – 43800 VALLS

 

GLADYS LEIVA MUÑOZ no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, GLADYS LEIVA MUÑOZ no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

 

 

Protecció de Dades Personals
En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de GLADYS LEIVA MUÑOZ.
La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a:
Plaça del Torrent del Titit, 2, baixos – 43800 VALLS,
o bé, enviar un correu electrònic a:

vallsenglishschool@hotmail.es

 

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de www.vallsenglishschool.com estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada empresa ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de www.vallsenglishschool.com poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de GLADYS LEIVA MUÑOZ o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de GLADYS LEIVA MUÑOZ.

 

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que www.vallsenglishschool.com ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de www.vallsenglishschool.com, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. A més, li informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, a

vallsenglishschool@hotmail.es o a Plaça del Torrent del Titit, 2, baixos – 43800 VALLS.

 

Els continguts subministrats per www.vallsenglishschool.com són titularitat exclusiva de GLADYS LEIVA MUÑOZ o de les persones físiques o jurídiques que s’informi.

El client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a la web vallsenglishschool@hotmail.es, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

 

GLADYS LEIVA MUÑOZ ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, GLADYS LEIVA MUÑOZ no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. GLADYS LEIVA MUÑOZ declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

 

També, es reserva la facultat a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.

GLADYS LEIVA MUÑOZ, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l’USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas GLADYS LEIVA MUÑOZ, els seus departaments i/o centres adscrits o els seus empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l’ús i/o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

 

GLADYS LEIVA MUÑOZ no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de L’USUARI, i GLADYS LEIVA MUÑOZ no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar incorrectament un vincle, tant al connectar a la web www.vallsenglishschool.com com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

 

En algunes ocasions, aquesta web pot utilitzar “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de L’USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L’USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, GLADYS LEIVA MUÑOZ no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

Aquesta web és propietat de GLADYS LEIVA MUÑOZ. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per GLADYS LEIVA MUÑOZ, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de GLADYS LEIVA MUÑOZ l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de GLADYS LEIVA MUÑOZ.

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic:

vallsenglishschool@hotmail.es